Inscription at Entrance of Agniśālā Temple, Lalitpur

Agnishala-Temple-Patan

Location: Agniśālā Temple, Lalitpur
Inscription at: Entrance
Ruler: –
Date: Fālguṇ Śukla

This inscription has names of four (or three?) Rājopādhyāya brāhmaṇs, viz.

मणिकादेवजुMaṇikā deva (Rajopādhyāya)मडिछेँ कुल
श्री जुजु ?Śrī juju (?) (Rājopādhyāya)सोहलिम्ह कुल अग्निहोत्र
निश्रावजुNiśrāva (Rājopādhyāya)
शक्तिराम Śakti Rām (Rājopādhyāya)बखनिम्ह कुल, ब्रह्मपुरी

मूलपाठ

1. ॐ नमः श्रीपञ्चाग्नये ।। ब्र(ह्मा) विष्णुमहेशाय सविताषण्मुखाय च । म –
2. णिकानागराजाय यज्ञरूपाय ते नमः ।। मिलित्वा द्विजपञ्चालि समग्रे नि –
3. यमाय च । थित्यर्थं सत्यरक्षार्थं शासनं लिखितं तदा ।।७।। शुभ
4. पञ्चिलि खकयंगल जुयाव ब्रह्मभोजखं आदिपं सकल तात्योछेस्यं छपुतल हङया चो
5. श्रीमडिछें मूर्त्यङ्ग श्रीमणिकादेवजुस श्रीसोहलिम्ह मूर्त्यङ्ग अग्निहोत्र श्री
6. जुजुस थ्वस उभय नायकत्वं प्रमुखनस्त पाञ्चालिसमूहसं पधार याङ
7. थ्व संवछलन न्हापा … थ्वस्यं चोया ब्रम्ह भोजया मंदर … … कोव सपं
8. ङनो गुथियास्त तया … मत … लिस्यं चोको ब्रम्हभोज … … क्वन्हु
9. ङायके यनेमालव … … समधारण दोथ्यं निश्रावजु र
10. मतो बियत्वं माल निश्रावजु … … यातसा दोथ्यं चिपाल्व द्याङन थ्वा –
11. को तो बिय माल्व … … याय कंथ लाकोस्यं दि
12. ल्याचकं वस … … चोस्यं तया … … अनग्रह अमन … … …
13. सा पञ्चमहापात(क) … … न – चिंता यातसा … … अनग्रह प्र –
14. तर याय माल्व ।। थोते शुभ पचिञ्लिसन व्याद … … श्री बखनिम्ह
15. ब्रम्हपुरी द्विजवर शक्तिरा(म) … … पाचो जुरो ।। … … …
16. ।। यतः सत्यं ततो लक्ष्मी(र्यतो लक्ष्मीस्)ततो हरिः । (यतो हरि)स्ततो धर्म्मो
17. यतो धर्मस्ततो जयः … … … र्न्ता … … …
18. र्चनकृतानुपाल … … … मृतः … … …
19. श्रेयोsस्तु (सम्व)त् … … … २ फाल्गुन शुक्लप(क्षै) … … …
20. यांतिथैा … … … (वृ)हस्पतिबारे … … …
21. ।। थ्वया … … दैवज्ञ … … …

Source:
– Sharmā, Aishvaryadhar. (1984). Agiṃmathaḥyā Eitihāsika Sāmagrī (The Historical Materials Relating to Agnimath). Kathmandu: Puṣpāñjalī-Prakāśana-Goṣṭhī. pp. 25.
– शर्मा, ऐश्वर्यधर । (२०४१) । अगिंमथःया ऐतिहासिक सामग्री । काठमाडैाँ : पुष्पाञ्जली-प्रकाशन-गोष्ठी । पृ. २५ ।

This article is also available here

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.